Hebt u een omgevingsvergunning nodig?

Zowel voor activiteiten waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden als voor activiteiten die kennis gegeven moeten worden is een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning wordt afgegeven door het Wabo-bevoegd gezag. Er zijn echter een aantal uitzonderingssituaties waarbij geen omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer hebt u geen omgevingsvergunning nodig?

Alleen in de volgende situaties hebt u geen omgevingsvergunning nodig:

  • als de werkzaamheden vallen onder een vergunning voor introductie in het milieu
  • als de activiteiten technieken betreffen die zijn uitgesloten van ingeperkt gebruik (dit zijn de technieken genoemd in bijlage 3 van het Besluit)
  • Als het uitsluitend werkzaamheden betreffen die volgens bijlage 5 of via een 2.8 besluit zijn ingeschaald op S-I (procedures voor scholen)

Voor alle overige activiteiten is dus een omgevingsvergunning nodig.

Wie is Wabo-bevoegd gezag?

Voor alle inrichtingen geldt dat het college van B&W van de gemeente waar de inrichting ligt in principe het Wabo-bevoegd gezag is. Dit geldt dus ook voor inrichtingen waar onder ingeperkt gebruik met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) wordt gewerkt. De uitvoering van die taak kan echter zijn overgedragen aan een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of Omgevingsdienst (OD).