Inzichtelijkheid openbare informatie in een aanvraag

Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicobeoordeling navolgbaar moet zijn voor derden op basis van openbare informatie. Het logisch gevolg hiervan is dat er wordt getracht om in samenspraak met de aanvrager de hoeveelheid vertrouwelijke informatie tot een minimum te beperken. Indien u bepaalde gegevens toch vertrouwelijk wenst te houden kan dat onder de volgende voorwaarden.

Onder welke voorwaarden kunt u gegevens in uw aanvraag vertrouwelijk houden?

U kunt gegevens in uw aanvraag alleen vertrouwelijk houden indien:

 • u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek doet, en
 • u een openbare tekst overlegt, waarin de betreffende informatie niet voorkomt en waaruit de risicobeoordeling navolgbaar is, en
 • u de vertrouwelijke informatie opneemt in een aparte bijlage.

Bureau GGO kan uw verzoek om vertrouwelijkheid alleen honoreren indien het gaat om gegevens die vertrouwelijk kunnen worden gehouden op grond van artikel 25, tweede lid, van Richtlijn 2001/18 in samenhang met artikel 19.3 van de Wet milieubeheer en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betreft de volgende soorten/typen gegevens:

 • bedrijfs- en fabricagegegevens;
 • beveiligings- of persoonsgegevens.

Wij adviseren u om vóór het indienen van een verzoek om vertrouwelijkheid contact op te nemen met Bureau GGO.

Gegevens die niet vertrouwelijk kunnen blijven

De volgende gegevens kunt u in geen geval vertrouwelijk claimen:

Veldproeven

 1. De algemene karakteristieken van de genetisch gemodificeerde organismen (ggo's);
 2. Naam en adres kennisgever;
 3. Doel van de introductie en beoogde toepassingen;
 4. De plaats van introductie, methoden en plannen voor monitoring van het ggo of de ggo’s en noodmaatregelen;
 5. Milieurisicobeoordeling;
 6. De complete risicoanalyse en het voorstel voor risicomanagement.

Aanvragen voor toelating tot de markt van genetisch gemodificeerde planten

 1. De algemene karakteristieken van de ggo’s;
 2. Naam en adres kennisgever en importeur;
 3. Doel van de toelating en beoogde toepassingen;
 4. Unique identifier en methoden en plannen voor labelling, detectie, monitoring van het ggo en general surveillance van de ggo’s en noodmaatregelen;
 5. Milieurisicobeoordeling;
 6. Gegevens uit eerdere veldproeven;
 7. Expressiegegevens;
 8. Resultaten en opzet dierproeven;
 9. De plaats van introductie, methoden en plannen voor monitoring van het ggo of de ggo’s en noodmaatregelen.

Als u informatie vertrouwelijk claimt die volgens Bureau GGO niet nodig is voor de risicobeoordeling, dan zal Bureau GGO u verzoeken deze vertrouwelijke informatie uit uw aanvraag terug te trekken.

Welke informatie wordt (digitaal) openbaar gemaakt?

Het gehele dossier wordt openbaar gemaakt via de vergunningendatabase, met uitzondering van de vertrouwelijke informatie die deel uitmaakt van de aanvraag. Daarnaast kunnen dossiers (met uitzondering van de vertrouwelijke informatie) worden ingezien bij Bureau GGO. U kunt hiervoor een afspraak maken met Bureau GGO.

Wie heeft toegang tot vertrouwelijke gegevens

De vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers betrokken bij de uitvoering van het Besluit ggo, de leden van de COGEM en in voorkomende gevallen de bestuursrechter. U kunt gemotiveerd verzoeken om vertrouwelijke informatie niet te verstrekken aan bepaalde COGEM leden. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en uit dien hoofde toegang heeft tot vertrouwelijke informatie, deze informatie geheim dient te houden. Hiervan wordt uitgezonderd de informatie die ten gevolge van verplichtingen openbaar gemaakt dient te worden. De vertrouwelijkheid van de informatie eindigt op het moment dat u deze informatie publiceert. Een dergelijke publicatie dient u te melden aan Bureau GGO. Voor marktaanvragen hebben naast de hierboven genoemde personen in Nederland ook bij de beoordeling en uitvoering betrokken medewerkers/instanties uit alle Europese lidstaten en de Europese commissie toegang tot de vertrouwelijke informatie.