Wat is een zienswijze?

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van IenW om een vergunning te verlenen voor een introductie in het milieu van ggo’s, kunt u uw opmerkingen sturen naar het Ministerie van IenW (per adres Bureau ggo), dit zijn de zogenoemde zienswijzen. Een zienswijze kan ingediend worden in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (verder: UOV), zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het is een manier om te reageren op een ontwerpbesluit van de overheid. Een zienswijze is vormvrij, dat wil zeggen dat het geen vast format heeft. Een zienswijze kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een commentaar of van een concreet bezwaar tegen het ontwerpbesluit.

Wie kan een zienswijze indienen?

Op het moment dat de UOV van toepassing is, kunnen zienswijzen worden ingediend op de ontwerpbeschikking. Op de vergunningprocedure van introductie in het milieu van ggo’s is de UOV van toepassing. Op grond van artikel 3:15, tweede lid Algemeen wet bestuursrecht in samenhang met artikel 13.3 Wet milieubeheer kan een ieder zienswijzen indienen. Dat betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen tegen een ontwerpbesluit voor een introductie in het milieu van ggo’s.

Op welke wijze moet een zienswijze worden ingediend?

Een zienswijze moet mondeling of schriftelijk worden ingediend binnen de termijn die genoemd staat in de kennisgeving die in de krant wordt gepubliceerd. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Van mondelinge zienswijzen wordt door het Bureau ggo een verslag gemaakt, dat bij het dossier wordt gevoegd.

Mag iemand anders namens mij een zienswijze indienen?

Ja, dat mag. U moet degene die namens u een zienswijze indient schriftelijk machtigen om namens u te handelen. Deze persoon of organisatie moet deze machtiging kunnen overleggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij daadwerkelijk gemachtigd is. Het is daarom verstandig de machtiging mee te sturen met de zienswijze.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Iedere zienswijze die wordt ingediend wordt aandachtig bekeken. In de definitieve beschikking worden alle zienswijzen genoemd die bij het ontwerpbesluit werden ingediend. Hierbij wordt in de huidige praktijk aangegeven wat er met de zienswijzen is gedaan en of deze hebben geleid tot aanpassing van het besluit. Het komt voor dat meerdere mensen dezelfde zienswijze indienen. Dan wordt de zienswijze genoemd en wordt aangegeven hoeveel mensen deze zienswijze hebben ingediend.

Krijg ik als indiener van een zienswijze een afschrift van de definitieve beschikking thuis gestuurd?

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt op het moment dat de beschikking is afgegeven een brief dat de beschikking is afgegeven met een verwijzing naar de website waar de beschikking kan worden ingezien. Daarbij is ook aangegeven dat men kan verzoeken om een papieren versie van de beschikking toegestuurd te krijgen. Als iemand meerdere zienswijzen voor of namens andere personen heeft ingediend, wordt deze brief alleen gestuurd naar de indiener. Als door meer dan 250 mensen een zienswijze is ingediend, kan worden volstaan met een kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Hierbij wordt ook vermeld waar de definitieve beschikking kan worden ingezien.

Ik heb mijn steun betuigd aan een zienswijze door middel van het zetten van een handtekening op een lijst. Wat zijn hiervan de gevolgen voor mij?

Als u steun betuigt door het zetten van een handtekening dan wordt u behandeld alsof u persoonlijk de zienswijze heeft ingediend. Dat betekent dat u dezelfde rechten en plichten heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld beroep instellen tegen de definitieve beschikking, als u ook belanghebbende bent. Als de handtekeningenlijst door meer dan vijf personen is ondertekend, wordt de brief dat de beschikking is afgegeven  alleen toegezonden aan de eerste vijf mensen die op de lijst staan waarvan de namen en adressen leesbaar zijn.

Mag ik in beroep gaan tegen de definitieve beschikking?

Om in beroep te kunnen gaan tegen de definitieve beschikking gelden twee criteria:

  1. U moet een zienswijze hebben ingediend bij het ontwerpbesluit;
  2. U moet op grond van artikel 1:2, eerste lid Algemene wet bestuursrecht belanghebbende zijn.

Een belanghebbende is iemand die direct belang heeft bij de beslissing. Dat kan het geval zijn als u vlakbij een locatie woont waar de veldproeven worden uitgevoerd. Ook een rechtspersoon kan in beroep gaan tegen een beschikking, bijvoorbeeld een organisatie die opkomt voor het gemeentelijk milieubelang. Het rechtstreekse en bijzondere belang bij het genomen besluit zou dan moeten blijken uit de statuten en de feitelijke werkzaamheden van de organisatie.