Wat is een bezwaar?

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit of een vergunning, kunt u daartegen bezwaar maken, tenzij op het besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is. Er moet in het besluit, in de bijhorende brief of in de kennisgeving staan vermeld dat de bezwarenprocedure van toepassing is. Een bezwaar moet worden gemotiveerd, dat wil zeggen dat u moet aangeven waarom u bezwaar heeft tegen het besluit.

Waar kan ik bezwaar tegen maken?

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Als het besluit een wijziging betreft van een bestaande vergunning, kunt u alleen bezwaar aantekenen tegen de wijziging van de vergunning en niet tegen de reeds bestaande vergunning. Bijvoorbeeld bij een wijziging van locaties die gebruikt worden voor veldproeven met genetisch gemodificeerde planten, kunt u alleen bezwaar maken tegen de gewijzigde locatie, maar niet tegen het gebruik van de genetisch gemodificeerde planten zelf.

Wie kan bezwaar maken?

Op grond van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden bezwaar maken tegen een beslissing. Een belanghebbende is iemand die direct belang heeft bij de beslissing. Dat kan het geval zijn als u vlak bij de gewijzigde locatie woont. Ook een rechtspersoon kan bezwaar maken, bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Uit de statuten en ook uit de feitelijke werkzaamheden moet dan wel blijken dat de vereniging of stichting opkomt voor het milieubelang.
De statuten van de vereniging of stichting worden gecontroleerd. Het is daarom verstandig de statuten mee te sturen met het bezwaarschrift.

Op welke wijze kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het adres dat genoemd wordt in de kennisgeving, binnen de termijn die genoemd wordt. Een bezwaarschrift dat elektronisch (per e-mail) wordt ingestuurd, wordt niet geaccepteerd.
In artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht staan een aantal minimumvereisten waaraan het bezwaarschrift moet voldoen. Zo moet een bezwaarschrift zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Het bezwaarschrift kan dus niet anoniem worden ingediend. Er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het vergunningnummer, bezwaar wordt gemaakt.

Mag iemand anders namens mij bezwaar maken?

Ja, dat mag als u iemand anders schriftelijk heeft gemachtigd om namens u te handelen. Deze persoon of organisatie moet uw machtiging kunnen overleggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij daadwerkelijk gemachtigd is door u. Ook bij machtiging geldt dat u belanghebbend moet zijn. Degene die namens iemand handelt hoeft zelf niet belanghebbend te zijn. Het wordt gecontroleerd of de machtiging is meegestuurd. Het is daarom verstandig de machtiging mee te sturen met het bezwaarschrift.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Als u belanghebbend bent en u heeft uw bezwaarschrift op de juiste wijze en tijdig verstuurd en het bezwaarschrift is door ons op tijd ontvangen, wordt aan de hand van uw bezwaarschrift opnieuw een besluit genomen, de zogenoemde beslissing op bezwaar. Voordat deze beslissing wordt genomen kan het zijn dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Mag ik in beroep gaan tegen de definitieve beslissing op mijn bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing Voor het indienen van beroep, wordt u verwezen naar de Raad van State.