Voordat u handelingen met ggo’s mag gaan uitvoeren doet u een risicobeoordeling aan de hand van bijlage 5 of bijlage 8. Deze risicobeoordeling legt u in uw verslag risicobeoordeling (verslag RB) vast.

Wat is een verslag RB?

Het verslag RB bevat per groep van soortgelijke ggo’s alle combinaties van gastheren, vectoren en inserties die u gaat toepassen met daarbij per combinatie aangegeven de uitkomst van de risicobeoordeling. De uitkomst bevat de categorie van fysische inperking (CFI), de inschalingsartikelen van bijlage 5, deel I en in geval van inschaling op niveau I of II-k, het inschalingsartikel van deel II van bijlage 5 en de aanvullende voorschriften van bijlage 9.

Verder voegt u aan het verslag RB alle voor de risicobeoordeling relevante informatie over de toegepaste gastheren (zoals beschrijving, pathogeniteitsklasse), vectoren (zoals kaartje, beschrijving van de samenstellende delen) en inserties (zoals functie, eventuele schadelijkheid) toe.

In het verslag RB beschrijft u ook de bijzondere handelingen die u met de ggo’s gaat uitvoeren (zoals welke volumina worden gebruikt, worden er combinaties van ggo’s gebruikt, worden er handelingen met speciale apparatuur uitgevoerd).

U draagt er zorg voor dat er altijd een actueel verslag RB per kennisgeving of vergunning en per niveau (I, II-k, II-v, III of IV) aanwezig is binnen uw organisatie.

Waarom moet u een verslag RB bijhouden?

Het is van belang dat u in uw verslag RB een overzichtelijke administratie voert van al uw activiteiten, zodat het voor alle medewerkers inzichtelijk is met welke ggo’s er gewerkt mag worden en in welke CFI en onder welke voorwaarden de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Verder is het ook van belang dat het verslag RB inzichtelijk is voor de Inspectie leefomgeving en transport (ILT).

Hoe moet u uw verslag RB bijhouden?

U kunt uw verslag RB op twee manieren bijhouden.

  1. Per niveau is er een formulier beschikbaar waarin u uw verslag RB bij kunt houden. Deze formulieren zijn nu nog niet door de minister vastgesteld.
  2. U kunt er ook voor kiezen om zelf een verslag bij te houden en niet het formulier te gebruiken.  In dat geval moet u ervoor zorgen dat u alle gegevens van de ggo’s vastlegt waarnaar in het formulier verslag RB gevraagd wordt.