Inzichtelijkheid openbare informatie in een aanvraag

Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicobeoordeling navolgbaar moet zijn voor derden op basis van openbare informatie. Het logisch gevolg hiervan is dat er wordt getracht om in samenspraak met de aanvrager de hoeveelheid vertrouwelijke informatie tot een minimum te beperken. Indien u bepaalde gegevens toch vertrouwelijk wenst te houden kan dat onder de volgende voorwaarden.

Onder welke voorwaarden kunt u gegevens in uw aanvraag vertrouwelijk houden?

U kunt gegevens in uw aanvraag alleen vertrouwelijk houden indien:

 • u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek doet, en
 • u een openbare tekst overlegt, waarin de betreffende informatie niet voorkomt en waaruit de risicobeoordeling navolgbaar is, en
 • u de vertrouwelijke informatie op neemt in een aparte bijlage.

Bureau GGO kan uw verzoek om vertrouwelijkheid alleen honoreren indien het gaat om gegevens die vertrouwelijk kunnen worden gehouden op grond van artikel 18, eerste lid van Richtlijn 2009/41/EG in samenhang met artikel 19.3 van de Wet milieubeheer en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betreft de volgende soorten/typen gegevens:

 • bedrijfs- en fabricagegegevens;
 • beveiligings- of persoonsgegevens.

Wij adviseren u om vóór het indienen van een verzoek om vertrouwelijkheid contact op te nemen met Bureau GGO.

Gegevens die niet vertrouwelijk kunnen blijven

De volgende gegevens kunt u in geen geval vertrouwelijk claimen:

 • de algemene karakteristieken van het genetische gemodificeerde organisme(n);
 • de naam en het adres van de kennisgever;
 • de plaats van gebruik;
 • de categorie van fysische inperking en het inperkingsniveau;
 • de conclusies met betrekking tot de te verwachten effecten, met name de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Als u informatie vertrouwelijk claimt die niet nodig is voor de risicobeoordeling, dan zal Bureau GGO u verzoeken deze vertrouwelijke informatie uit uw aanvraag terug te trekken.

Welke informatie wordt (digitaal) openbaar gemaakt?

In de digitale vergunningendatabase worden de volgende onderdelen openbaar gemaakt:

 • dossiernummer
 • rechtspersoon
 • titel
 • datum vergunning
 • status
 • gemeente (waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd)
 • uitgangsorganismen (voor aanvragen ingediend tot 2012)
 • openbare documenten zoals de aanvraag/kennisgeving, aanvullende informatie, adviezen en de beschikking (voor kennisgevingen/aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2019).

De informatie die u als vertrouwelijk heeft geclaimd en die in een aparte bijlage is meegeleverd wordt niet openbaar gemaakt indien de vertrouwelijkheid door Bureau GGO gehonoreerd is.
Alle dossiers (met uitzondering van de vertrouwelijke informatie) zijn ook voor een ieder (ter plekke) in te zien bij Bureau GGO in Bilthoven. U kunt hiervoor een afspraak maken met Bureau GGO.

Wie heeft toegang tot vertrouwelijke gegevens

De vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers betrokken bij de uitvoering van het Besluit ggo en de leden van de COGEM en in voorkomende gevallen de bestuursrechter. U kunt gemotiveerd verzoeken om vertrouwelijke informatie niet te verstrekken aan bepaalde COGEM leden.
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en uit dien hoofde toegang heeft tot vertrouwelijke informatie, deze informatie geheim dient te houden. De vertrouwelijkheid van de informatie eindigt op het moment dat u deze informatie publiceert. Een dergelijke publicatie dient u te melden aan Bureau GGO.