Wie is verantwoordelijk voor ggo werkzaamheden?

De gebruiker of de vergunninghouder (is de rechtspersoon) is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) die binnen de organisatie plaatsvinden. Iedere organisatie dient een inzichtelijke administratie te voeren wanneer binnen die organisatie met ggo’s wordt gewerkt. Hierbij dienen de procedures voor het veilig werken met ggo’s binnen de organisatie geïmplementeerd te worden.

Wat moet de gebruiker intern regelen voor ingeperkt gebruik?

 • Er dienen één of meerdere biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) aangesteld te zijn, die belast zijn met het toezicht op de veiligheid van alle ggo werkzaamheden binnen de organisatie. Deze personen moeten door Bureau GGO worden toegelaten en worden door Bureau GGO geregistreerd.
 • Er dienen per kennisgeving van niveau I of II-k één of meerdere onderzoeksleiders aangesteld te zijn, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Deze personen hoeven alleen intern geregistreerd te worden en niet bij Bureau GGO en zij hoeven niet toegelaten te worden door Bureau GGO.
 • Er dient per vergunning één verantwoordelijk medewerker (VM) aangesteld te zijn. Deze wordt bij Bureau GGO geregistreerd, maar hoeft niet toegelaten te worden door Bureau GGO.
 • De BVF-en, onderzoeksleiders en/of VM's zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het veilig werken met ggo’s.
 • De BVF-en dienen in samenwerking met de onderzoeksleiders en/of de VM's voor elke groep van activiteiten met ggo’s de benodigde procedures (zoals werkprotocollen, interne procedures, veiligheidsprocedures) op te stellen.
 • Er dient een toegankelijke administratie te worden gevoerd.

Een uitgebreide beschrijving van de interne organisatie staat in artikel 6 t/m 10 van Hoofdstuk 2 van de Regeling ggo.

Wat moet de vergunninghouder intern regelen voor introductie in het milieu?

 • Voor elke categorie van werkzaamheden waarin activiteiten met ggo’s worden verricht, dienen één of meerdere milieuveiligheidsfunctionarissen (MVF-en) aangesteld te zijn. Deze personen moeten door Bureau GGO worden toegelaten en worden door Bureau GGO geregistreerd.
 • De aanvraag voor de toelating van een MVF wordt gedaan door (of namens) de vergunninghouder.
 • De MVF coördineert binnen een instelling de werkzaamheden met ggo’s die in het milieu worden geïntroduceerd en houdt toezicht op de correcte uitvoering van deze werkzaamheden.
 • De vergunninghouder verschaft de MVF de bevoegdheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de taken.
 • De vergunninghouder kan ervoor kiezen om een VM aan te stellen, die verantwoordelijk is voor één specifieke vergunning en die daarvoor de contactpersoon is.
 • De vergunninghouder voorziet in een actuele en inzichtelijke administratie.

Een uitgebreide beschrijving van de interne organisatie staat artikel 26 t/m 29 van Hoofdstuk 3  van de Regeling ggo.