Door Bureau GGO worden contacten onderhouden met diverse instanties. Een overzicht van de belangrijkste instellingen volgt hieronder.

Bureau Biosecurity

Het Bureau Biosecurity is het nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het Bureau Biosecurity is om het nieuwe biosecurity beleid van de overheid uit te dragen door onder andere workshops en voorlichting.

CCMO

De Centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO) houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in Nederland.

COGEM

De Commissie genetische modificatie (COGEM) is het wetenschappelijke adviesorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en adviseert over mogelijke risico's van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu. Ook informeert de COGEM het ministerie over ethische en maatschappelijke kwesties rondom ggo's.

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van het Besluit- en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013 en de vergunningen die in dat kader zijn afgegeven. In de praktijk gaat het om toezicht op het gebruik van ggo’s in laboratoria (ingeperkt gebruik), veldproeven, gentherapie en markttoelating (introductie in het milieu).

Ministerie van LNV

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de diervoederveiligheid.

Ministerie van IenW

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), directie Veiligheid en Risico’s (VenR), is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen. Onderdeel van de website van IenW is de site 'Biotechnologie'. Hier is onder andere informatie te vinden over de regelgeving met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen, over de organisatie en over (inter)nationale activiteiten op het gebied van bioveiligheid.

Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de voedselveiligheid.

RIKILT

Het onderzoekinstituut voor voedselveiligheid (RIKILT) en is onder andere betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van de voedsel- en diervoederveiligheid van aanvragen voor de europese markttoelatingen voor ggo's.

Vereniging BVF-Platform

Het BVF-Platform is een vereniging van en voor biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) met als doel de biologische veiligheid in het vakgebied te bevorderen. Het BVF-Platform biedt ondersteuning bij het uitoefenen van de taken van de BVF.

Wabo-bevoegd gezag

Het college van B&W van de gemeente is in principe het Wabo-bevoegd gezag dat een omgevingsvergunning milieu moet verlenen voor een inrichting waar met ggo's wordt gewerkt. De uitvoering van die taak kan zijn overgedragen aan een Regionale Uitvoeringsdienst of Omgevingsdienst.

Om het Wabo-bevoegd gezag te helpen bij het vervullen van hun taak is door het Ministerie van IenW een handreiking gemaakt. Deze handreiking vindt u op deze webpagina en geeft:

  • een korte uitleg van die ggo-regelgeving;
  • de voor het Wabo-bevoegd gezag belangrijkste veranderingen per 1 maart 2015;
  • de consequenties van de ggo-regelgeving voor de omgevingsvergunning.

Daarnaast kan Bureau GGO advies geven over de invulling van een omgevingsvergunning voor een inrichting waar met ggo's wordt gewerkt.