Dit deel van de website is bedoeld voor het Wabo-bevoegd gezag: gemeente en provincie, al dan niet ondersteund door een Omgevingsdienst. Wabo-bevoegd gezag dat een omgevingsvergunning milieu heeft verleend of moet verlenen voor een inrichting waar met genetische gemodificeerde organismen (ggo) wordt gewerkt kan hier verdere informatie vinden.

Wanneer er met ggo's in een inrichting wordt gewerkt moet deze voldoen aan inperkende maatregelen. De verschillende inperkende maatregelen zijn ingedeeld in een aantal categorieën van fysische inperking (CFI). Voorbeelden van CFIs zijn laboratoria, speciale kassen of dierverblijven.

De inperkende maatregelen moeten worden vastgelegd in een omgevingsvergunning die door het wabo-bevoegdgezag wordt verleend.

 

Wat moet er in de wabovergunning worden vastgelegd?

Het Besluit ggo (artikel 2.55) bevat de instructie aan het Wabo-bevoegd gezag om in de omgevingsvergunning milieu aandacht te besteden aan het aantal ruimtes per inperkingsniveau binnen het ggo-gebied. Die ruimtes moeten voldoen aan de inrichtingsvoorschriften van bijlage 9 van de regeling ggo. De Minister van IenW heeft de bevoegdheid om alternatieve maatregelen of maatwerkvoorschriften zelfstandig op te leggen.

 

Handreiking

Om het Wabo-bevoegd gezag te helpen bij het vervullen van hun taak is door het Ministerie van IenW een handreiking gemaakt. Deze handreiking vindt u op deze webpagina en geeft:

  • een korte uitleg van die ggo-regelgeving;
  • de voor het Wabo-bevoegd gezag belangrijkste veranderingen per 1 maart 2015;
  • de consequenties van de ggo-regelgeving voor de omgevingsvergunning.

 

S-I vergunning

S-I maakt het mogelijk om met zeer veilige ggo’s activiteiten voor leer- en onderwijsdoeleinden (bijvoorbeeld op scholen) uit te voeren zonder dat een omgevingsvergunning milieu hoeft te worden aangevraagd.

LET OP: een omgevingsvergunning milieu is wel nodig voor alle andere werkzaamhedenen met ggo's. Ook voor werkzaamheden waar alleen een kennisgeving voor de acitiviteiten nodig is (niveau I en II-k)