Op 22 december 2016 is het eindrapport van het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo’ overhandigd aan de heer Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het project zijn 10 oplossingen uitgewerkt en daarmee zijn 34 knelpunten opgelost. Hierdoor zijn de administratieve lasten als gevolg van de wijziging van het Besluit ggo 2013 verminderd en is de uitvoering, waar mogelijk, gestroomlijnd.

Sinds 1 maart 2015 is het nieuwe Besluit ggo 2013 en de bijbehorende Regeling van kracht en vooral de regels ten aanzien van ingeperkt gebruik (IG) zijn ingrijpend veranderd. In de uitvoering van de nieuwe regelgeving kwamen bij betrokken partijen al snel verschillende vraagstukken en ervaringen aan het licht die een efficiënte uitvoering en naleving van het Besluit ggo in de weg bleken te staan.

In 2015 is door CKade, in opdracht van Bureau GGO, een inventarisatie van de knelpunten gemaakt en de resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport ‘Inventarisatie van knelpunten in de uitvoering’. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de knelpunten een complex speelveld beslaan en dat ze vaak op elkaar in grijpen.

Daarom is het Ministerie van IenW begin 2016 het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ gestart, met als doel de gesignaleerde knelpunten zo veel mogelijk op te lossen. Het project is een samenwerking van alle actoren, te weten HollandBio, VSNU en SAAZUNIe/NFU (als vertegenwoordigers van de rechtspersonen), IenW, ILT, het BVF-platform (als vertegenwoordiging van de BVF-en) en Bureau GGO.

Op 22 december 2016 is het project afgerond en is het eindrapport opgeleverd.

Tijdens dit project zijn er een aantal oplossingen uitgewerkt. De beschrijving van de quick wins en knelpunten en de bijbehorende oplossingen zijn terug te vinden op de volgende pagina’s.

  • quick wins: knelpunten die op zichzelf stonden en relatief gemakkelijk opgelost konden worden. Deze oplossingen zijn in 2016 allemaal geïmplementeerd.
  • opgeloste knelpunten: knelpunten die complex waren en door de ingewikkelde samenhang meer tijd hebben gekost om op te lossen. Een aantal van deze oplossingen zijn in 2016 geïmplementeerd.
  • nog uit te werken knelpunten: van de resterende knelpunten zullen de oplossingen in 2017 verder uitgewerkt worden.

Het effect van de oplossingen zal in 2017 verder voelbaar worden. Verder heeft het project een succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen tot stand gebracht. Deze samenwerking zal in 2017 als klankbordgroep nieuwe stijl voortgezet worden door bij de al bestaande klankbordgroep ook de vertegenwoordigers van de rechtspersonen uit te nodigen.