U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Nog uit te werken knelpunten

Nog uit te werken knelpunten

Hieronder vindt u een overzicht van de knelpunten die nog uitgewerkt moeten worden. Ontwikkelingen worden op deze website vermeld, wij raden u dan ook aan om deze website regelmatig te bezoeken.

Combinaties van een 2.8 procedure met een kennisgeving of vergunningaanvraag

Knelpunt: In de huidige uitvoeringspraktijk moet u eerst een 2.8 verzoek doen en kunt u pas een kennisgeving of vergunningaanvraag doen als u het 2.8 besluit hebt ontvangen. Dat betekent in de praktijk dat u twee keer het betreffende aanvraagformulier met bijbehorende informatie moet indienen en dat u twee keer met de termijn van afhandeling te maken hebt. Deze werkwijze is tijdrovend en brengt daardoor veel administratieve lasten met zich mee.

Oplossing: Voor de oplossing om een 2.8 procedure te kunnen combineren met een kennisgeving of een vergunningaanvraag zijn in het project in eerste instantie twee werkprocessen uitgewerkt voor eenvoudige combinaties. Het betreft de combinatie van een nieuwe 2.8 procedure met een niveau II kennisgeving (II-k) en die van een nieuwe 2.8 procedure met een vergunningaanvraag.

Voor beide combinaties geldt dat de 2.8 procedure en de kennisgeving of vergunningaanvraag exact dezelfde reikwijdte moeten hebben. U hoeft bij deze nieuwe werkwijze alleen het 2.8 formulier met bijbehorende informatie in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat het 2.8 verzoek ook gezien moet worden als een kennisgeving of een vergunningaanvraag. Het blijven dus twee aparte procedures met twee aparte dossiers, maar u ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestiging op de kennisgeving of uw besluit op de vergunningaanvraag. Bureau GGO zal ernaar streven om beide verzoeken binnen een termijn van 45 dagen af te handelen.

Vervolg: In het project worden ook andere (meer ingewikkelde) combinaties beschreven. Die zullen zo snel mogelijk door Bureau GGO verder worden uitgewerkt, getoetst worden in de klankbordgroep en daarna beschikbaar worden gesteld.

Zelfstandige leesbaarheid van kennisgevingen, vergunningaanvragen en 2.8 verzoeken

Knelpunt: In de huidige uitvoeringspraktijk is het uitgangspunt dat ieder dossier volledig zelfstandig leesbaar moet zijn en dat alle relevante informatie onderdeel moet uitmaken van het dossier. Dit leidt tot administratieve lasten doordat u informatie bij gerelateerde aanvragen steeds opnieuw moet aanleveren.

Oplossing: Tijdens dit project is vastgesteld onder welke condities het voor u mogelijk is om naar eerder door u aangeleverde informatie of openbaar beschikbare informatie te kunnen verwijzen. Daarvoor zijn criteria opgesteld voor de informatievereisten ten aanzien van gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s. Het wordt onder die voorwaarden voor u mogelijk om bij een nieuwe aanvraag naar informatie uit bestaande beschikkingen of kennisgevingen of naar openbaar toegankelijke informatie te verwijzen.

Definiëren groepen met gelijk risicoprofiel voor niveau I en II-k

Knelpunt: In de huidige werkwijze moet voor ieder ggo een verslag risicobeoordeling bijgehouden worden. Dit geldt dus ook voor ggo’s die op niveau I en II-k gehanteerd moeten worden. Bovendien moeten alle individuele ggo’s op niveau II-k kennisgegeven worden en moeten de benodigde gegevens geleverd worden. Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten. Het Besluit biedt echter de mogelijkheid om de risicobeoordeling uit te voeren voor groepen van ggo’s met een gelijk risicoprofiel.

Oplossing: In dit project zijn groepen met een gelijk risicoprofiel van gastheren, vectoren en donorsequenties gedefinieerd voor de vervaardiging van ggo’s op inperkingsniveaus I en II-k. Verder is vastgesteld dat het gebruik van groepen middels zelfregulering onder de bestaande regelgeving ingericht kan worden en dat deze groepen niet in de regelgeving verankerd hoeven te worden. De uitgangspunten en criteria voor het verzamelen, bewaren en aanleveren van informatie, inclusief het verwijzen naar informatie met betrekking tot een uitgevoerde risicobeoordeling zijn in het project vastgesteld en zullen onverkort gelden voor de uitwerking van deze oplossing. Het initiatief voor het daadwerkelijk gebruik van deze groepen en de bijbehorende lijsten ligt nu bij de gebruikers, te weten de BVF-en, de rechtspersonen en de onderzoekers.

Aanpassing Besluit ggo 2013

Knelpunt: In de huidige uitvoeringspraktijk dient u een compleet 2.8 verzoek te doen om een (micro)-organisme op bijlage 4, 7 of 11 te laten plaatsen. Terwijl het voor het plaatsen van een apathogeen micro-organisme op bijlage 2, lijst A1, mogelijk is om een 2.13 verzoek in te dienen, waarbij u alleen de gegevens over het micro-organisme hoeft te leveren.

Oplossing: Het Ministerie van IenM bereidt een wijziging van het Besluit ggo 2013 voor, waarbij een artikel 2.13.a wordt toegevoegd dat het mogelijk maakt dat u een (micro)-organisme op bijlage 4, 7 of 11 laat plaatsen op dezelfde wijze als plaatsing van een micro-organisme op bijlage 2.

Zoeken:

Service